Hub Noord-Brabant
 

Leerlingenzorg

Wij benaderen onze leerlingen vanuit de gedachte dat wij het beste uit ieder kind willen halen. Wij kijken daarbij naar de mogelijkheden en houden rekening met de beperkingen. Wij benaderen de leerlingen vanuit de gedachte: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

Om dit optimaal tot zijn recht te laten komen hebben wij een professioneel team van medewerkers en passende zorgstructuur.

Commissie van begeleiding (CvB)

De plaatsing van leerlingen binnen Hub Boxtel is mogelijk wanneer er door het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Nadat de leerling is aangemeld, stelt de psycholoog een gemeenschappelijk rapport en ontwikkelingsprofiel op. Dit rapport en profiel wordt besproken in de CvB, bestaande uit schoolarts, maatschappelijk werk, de schoolpsycholoog, IB-er en directie, waarna de leerling wordt geplaatst in de meest geschikte groep. Verder worden in de CvB leerlingen besproken die speciale aandacht behoeven.

Orthopedagoog

Op onze school werken twee orthopedagogen, Loesje van Zutphen voor SO en Britt Roefs voor VSO. Zij verzorgen het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen, nemen wanneer nodig psychologisch onderzoek af, bereiden de leerlingbespreking in de CvB voor en ondersteunen leraren en intern begeleider bij hulpvragen voor leerlingen met betrekking tot gedragsmatige problemen. Zij maken wanneer nodig met hen handelingsplannen om meer afgestemde begeleiding van leerlingen mogelijk te maken.

Wanneer er bij uw kind een psychologisch onderzoek wordt afgenomen wordt u hierover vooraf door hen geïnformeerd. 

Interne Begeleiding

Binnen Hub Boxtel hebben leerkrachten de ondersteuning van een intern begeleider, Marlijn van den Berg. Zij bewaakt de afspraken rondom behandeltrajecten van de leerlingen en draagt zorg voor de afstemming daarvan. Binnen de reguliere leerlingenzorg bewaken intern begeleiders de uitvoering van  groepsplannen en waar van toepassing individuele handelingsplannen. Verder fungeren zij als hulpbron en ondersteuning bij  het vaststellen van het onderwijsprogramma.

Logopedie

Binnen Hub Boxtel is een logopediste werkzaam. Zij screent de nieuwe leerlingen om te bepalen of ze logopedie nodig hebben. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, logopedie (in groepjes). De volgende aspecten worden behandeld: stimuleren van het spreken ondersteund met gebaren, het trainen van de communicatieve vaardigheden (luisterhouding, beurtwisseling, concentratie), het oefenen van de woordenschat, zinsbouw, verstaanbaarheid/articulatie, spreektempo, spreekvolume en mondgedrag. Bij de jongste leerlingen kan daarnaast groepslogopedie worden gegeven met aandacht voor kauwen, slikken, eten en drinken. De logopedist zorgt er voor dat leerkrachten en ouders op de hoogte blijven van de ontwikkelingen d.m.v. handelingsplannen en verslagen. Communicatie met de ouders verloopt via een schrift of map en met de leerkrachten vindt overleg plaats. Daarnaast verzorgt de logopedist groepslessen in de klas.

Motorische remedial teaching

De vakleerkracht gymnastiek verzorgt voor zowel individuele leerlingen als voor kleine groepjes leerlingen motorische remedial teaching. Dit vindt plaats als uit een motorische screening aan het begin van het schooljaar blijkt dat leerlingen extra aandacht verdienen op het gebied van houding en beweging. De vakleerkracht doet met de daarvoor in aanmerking komende leerlingen extra oefeningen maar adviseert daarnaast bijvoorbeeld ook de groepsleiding m.b.t. de zithouding van bepaalde leerlingen. Van de bevindingen en resultaten wordt een verslag toegevoegd aan het handelingsplan.

Autismebegeleiding

Binnen Hub Boxtel  zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in kennis over en de begeleiding van kinderen met autisme. Dit betekent dat zij de groepsleiding een handreiking kunnen geven om de in hun groep aanwezige autistische leerling(en) extra aandacht te geven en te begeleiden.

Leerlingen met autisme hebben verschillende problemen die voortkomen uit een ernstige stoornis in de ontwikkeling. De volgende 3 kenmerken van een autistisch spectrum stoornis zijn wezenlijk van belang voor het algehele functioneren van de leerling:

  • kwalitatieve tekortkomingen in de wederzijdse sociale interacties,
  • kwalitatieve tekortkomingen in verbale en non-verbale communicatie en verbeeldende activiteiten,
  • opvallend beperkt repertoire van bezigheden en interesses.

Binnen Hub Boxtel is veel expertise opgebouwd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis. Samen met de ouders en klassenleiding wordt er steeds gezocht naar de beste weg om kinderen met autisme te begeleiden. We streven ernaar om hierover  kennis en ervaring uit te wisselen en expertise te delen.

PGB-begeleiding

Soms hebben leerlingen meer zorg nodig om zich op een bepaald gebied te ontwikkelen of binnen een groep te kunnen werken en leren dan de school kan bieden. In bepaalde gevallen kunnen de ouders of verzorgers dan een PGB (persoonsgebonden budget) of Zorg in Natura aanvragen. De school heeft regels voor de inzet hiervan. Er wordt samengewerkt met Cello om de ondersteunende begeleiding in de klas te kunnen laten plaatsvinden door goed gekwalificeerd personeel.