Hub Noord-Brabant
 

Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

Terug naar het overzicht Geplaatst op: 22 februari 2020

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) onderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

In Meierijstad beschikken we over beide vormen van onderwijs namelijk SBO De Wissel en de SO-school Hub Noord-Brabant locatie Veghel.In de praktijk zien we veel overeenkomsten en ook overlap tussen de scholen. Soms is het onderscheid ook niet zo eenvoudig te maken welke onderwijsvorm en ondersteuning het beste is voor een kind. De scholen beschikken allemaal over gelijksoortige aanvullende expertise zoals praktijk- en vakleerkrachten, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, fysiotherapeuten en remedial teachers. Om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het beste onderwijs en de beste ondersteuning te bieden, willen we komen tot één specialistische voorziening voor Meierijstad, waarbij speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend worden aangeboden. We willen niet in hokjes denken maar uitgaan van wat het beste is voor het kind.

Per 1 augustus 2019 is het SO gedeelte van de Hub (kinderen in de reguliere basisschool leeftijd) al verhuisd naar het gebouw van SBO de Wissel. Daarmee is een mooie inhoudelijke samenwerking op gang gekomen tussen de twee scholen. Een samenwerking, die nog elke dag groeiende is. De volgende stap is dat we ook de aansturing van de twee scholen willen gaan combineren. Voor de korte termijn betekent dit dat we naar één gezamenlijke directie gaan. Voor de wat langere termijn gaan we de mogelijkheden onderzoeken om beide scholen onder hetzelfde bestuur te brengen. Formeel blijven het overigens wel twee afzonderlijke scholen. Wet- en regelgeving staan ons (nog) niet toe de twee scholen ook daadwerkelijk te fuseren tot één school.

Op dinsdag 11 februari j.l. hebben de besturen van Hub Noord-Brabant en Skipov een intentieverklaring ondertekend. Daarin zijn zij overeengekomen de mogelijkheden van de vorming van een dergelijke specialistische voorziening nader te gaan onderzoeken en voor zover mogelijk in de praktijk reeds vorm te geven. In dit onderzoek zullen ook leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeel en medezeggenschapsorganen worden betrokken. Kinderen met hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte staan centraal. Wij hebben er veel vertrouwen in dat de voorgenomen vorming van deze specialistische voorziening nog beter zal bijdragen aan deze behoeftes en daarmee aan passend onderwijs in Meierijstad!