Onze organisatie

Hub Noord-Brabant heeft 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Met ons onderwijs willen wij uit iedere leerling met ernstige ontwikkelings- en/of gedragsproblemen het maximale halen. Dat is ambitieus, want het vraagt om een unieke benadering van elk kind. Onze scholen én onze organisatie zijn hier optimaal op ingericht. Samen zijn we krachtig en denken we in kansen.

Missie en kernwaarden

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen op school. Ook – en juist – kinderen en jongeren met een beperking of specifieke onderwijsbehoeften. Daarom biedt Hub Noord-Brabant passend onderwijs waarbij leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Een toekomst die er voor elk kind anders uitziet. Ons streven? Ieder kind zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De afkorting GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met die zaken die alle medewerkers, leerlingen en/of ouders van de gehele stichting aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het personeelsbeleid, de gezamenlijke klachtenregeling, het functiebouwwerk en de meerjarenbegroting. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert of de stichting haar doelstellingen realiseert en de beleidskaders naleeft. De Raad houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur, het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Bestuur en bestuursbureau

Het Bestuursbureau van Hub Noord-Brabant ondersteunt het College van Bestuur en de scholen. We hebben een splitsing gemaakt tussen de secties onderwijs en bedrijfsvoering, beide hebben een eigen directeur. Binnen het Bestuursbureau werken verder een bestuurssecretaresse, specialisten op het gebied van Onderwijs, Arbeidstoeleiding, Personeel en Bedrijfsvoering.

h u b