Hub
Rosmalen

Locatiegegevens

 • 155 medewerkers
 • 495 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Leer- en gedragsproblemen
 • Brede doelgroep
 • Onderwijs en begeleiding op maat
 • Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO/VSO)

Welkom bij Hub Rosmalen

Hub Rosmalen is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. We hebben hier ruim 495 leerlingen, die onderwijs krijgen van een enthousiast en betrokken team van 155 medewerkers.

Onze leerlingen

Geen leerling is hetzelfde; onze doelgroep is divers in vele opzichten. Zo is er variatie in niveau, leeftijd en specifieke hulpvragen. Naast leerproblemen, hebben onze leerlingen onder meer stoornissen in het autismespectrum, stoornissen met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD), gedrags- en angststoornissen, hechtingsproblemen, epilepsie en/of motorische problemen. Het merendeel van de leerlingen heeft een verstandelijke beperking, waardoor hun ontwikkeling op verschillende terreinen anders en vertraagd verloopt. Soms hebben deze leerlingen naast onderwijs ook zorg nodig. Ook hebben we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis.

Passend onderwijsprogramma

Hoe divers onze doelgroep ook is; we halen het maximale uit onze leerlingen. We kijken naar de mogelijkheden en geven kinderen en jongeren de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Dat doen we met een passend onderwijsprogramma, dat aansluit op het niveau en de behoefte van de leerling.

Hoofdlocatie
Waterleidingstraat 4
5244 PE Rosmalen

Dependance Molenhoek
Sportlaan 51
5242 CP Rosmalen

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Ons onderwijs

Hub Rosmalen bestaat uit drie afdelingen:

 • Zorgklassen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerklassen onderbouw speciaal onderwijs
 • Leerklassen bovenbouw speciaal onderwijs

Binnen deze afdelingen zijn er verschillende groepen, elk met een eigen groepsleraar en een onderwijsassistent. Leerlingen worden in de groepen ingedeeld op basis van hun leeftijd, niveau en de mate van ondersteuning die ze nodig hebben.

Zorgklassen speciaal onderwijs

De zorgklassen speciaal onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met profiel 1 en 2. Dat zijn kinderen van 4 tot 12/13 jaar met veelal een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Met deze leerlingen werken we aan het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden en hun taalvaardigheid. We zetten in op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling. Deze leerlingen hebben op onze school een plek op de hoofdlocatie aan de Waterleidingstraat 4.

Leerklassen speciaal onderwijs

In de leerklassen zitten leerlingen van 4 tot 12 jaar met profiel 3 tot en met 7. Deze leerlingen hebben veelal een lichte verstandelijke beperking. De jongste leerlingen in de groepen 1 t/m 5 (onderbouw) zitten op onze Dependance Molenhoek aan de Sportlaan 51. De groepen 6 t/m 8 (bovenbouw) zitten op de hoofdlocatie aan de Waterleidingstraat 4. In de leerklassen werken de leerlingen aan bijvoorbeeld lezen, rekenen, schrijven en spelling. We bieden de leerstof zo veel mogelijk in kleine (niveau)groepjes aan binnen de eigen klas. Op deze manier kunnen de leerlingen goed op hun eigen niveau werken. In de bovenbouw gaan we steeds gerichter kijken welk vervolgonderwijs past bij de leerling.

Zorgklassen speciaal voortgezet onderwijs

Bij Hub Rosmalen verzorgen we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de profielen 1 t/m 3. Deze leerlingen in de leeftijd van 1/13 tot 20 jaar hebben een ernstige verstandelijke beperking en in onze zorgklassen kunnen we hen de juiste begeleiding en ondersteuning bieden. Ons onderwijs aan deze groep is gericht op zelfredzaamheid en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We werken met een basisprogramma waarin de brede ontwikkeling centraal staat en we bieden daarnaast diverse praktijkvakken.

Hub Rosmalen vormt ook de uitvalbasis voor twee structuurklassen SO en VSO.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we schoolbreed werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Wij beschikken over twee prachtige gebouwen in Rosmalen, met alle faciliteiten die nodig zijn om aan de speciale wensen van onze doelgroep te voldoen. Daarbinnen werken wij in verschillende clusters. Hiermee realiseren we kleinschaligheid binnen een grote school. Onze hoofdlocatie aan de bosrijke Waterleidingstraat biedt plaats aan onze zorgklassen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en de leerklassen bovenbouw speciaal onderwijs. De jongste leerlingen uit de leerklassen onderbouw van het speciaal onderwijs gaan naar de kleinschalige dependance in de wijk Molenhoek.

Op school

Vrijwel alle klassen op beide locaties hebben een eigen ruimte, waar leerlingen individueel of in kleine groepjes kunnen werken. Ook zijn er multifunctionele ruimtes om te leren en te spelen. De hoofdlocatie heeft bovendien praktijklokalen voor groen, techniek, arbeidstraining, zorg en
welzijn en muziek.

Schoolplein

De afdelingen op de hoofdlocatie beschikken ieder over een eigen speelplaats, zodat leerlingen altijd voldoende ruimte hebben. Onze meest kwetsbare leerlingen met een zeer intensieve begeleidingsvraag kunnen terecht op de patio, die grenst aan hun eigen klas. In samenwerking
met zorginstelling Cello is er op het terrein een Johan Cruijff Court aangelegd, waar leerlingen kunnen sporten. De dependance heeft twee speelplaatsen, die met elkaar verbonden zijn.

Overige faciliteiten

Op beide locaties zijn gymzalen en een schoolbibliotheek aanwezig. Verder kunnen leerlingen op de hoofdlocatie gebruikmaken van een fysiotherapieruimte en een zwembad met een beweegbare bodem. Hier worden ook zwemlessen gegeven op diverse niveaus; van watergewenning tot het oefenen voor een zwemdiploma.

Schooltijden

Maandagochtend

08:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

De ochtendpauze valt binnen bovenstaande schooltijden.

VSO Schooltijden

Maandagochtend

08:40 – 10:30 uur
10:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:40 – 10:30 uur
10:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:40 – 10:30 uur
10:45 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:40 – 10:30 uur
10:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:40 – 10:30 uur
10:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

De middagpauze van het VSO vindt gespreid over het middaguur in groepen plaats. 
Alle leerlingen hebben 30 minuten pauze (inclusief lunch).

Vakantierooster

Eerste schooldag

6 september 2021

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2020 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Tweede Paasdag 

18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

 

Studiedagen en vrijedagen 

Studiedagen en vrije dagen SO en VSO:

SO

VSO

Woensdag 22 september 2021

Woensdag 22 september 2021

Maandag 6 december 2021

 

Woensdag 2 februari 2022

Woensdag 2 februari 2022

Maandag 28 maart 2022

 

Vrijdag 17 juni 2022

 

Maandag 20 juni 2022

Maandag 20 juni 2022

Vrijdag 15 juli 2022

Vrijdag 15 juli 2022

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2021-2022

Het team

Hub Rosmalen beschikt over veel expertise. Onze groepsleraren, vakleraren en onderwijsassistenten worden in het werken met de leerlingen ondersteund door specialisten zoals orthopedagogen, logopedisten, intern begeleiders en gedragscoaches. Allemaal kennen ze onze leerlingen en samen overleggen ze welke begeleiding het beste aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. We organiseren, maken plannen en bouwen aan de toekomst van Hub Rosmalen.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen die verschillende klassen vertegenwoordigen en de belangen van de leerlingen behartigen. We betrekken deze leerlingen bij actuele zaken die spelen op school en willen graag weten hoe zij hiernaar kijken. Wat vinden de leerlingen bijvoorbeeld van de methode die we voor een vak gebruiken? Hoe gaat het op de speelplaats? En voelen leerlingen zich veilig? De leerlingenraad wordt begeleid door een leraar, die zelf geen inspraak heeft en onpartijdig is. De agendapunten van de leerlingenraad worden teruggekoppeld aan de klassen en besproken met de directie.

Oudercommissie

De oudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar, denkt positief kritisch mee over zaken binnen de school en assisteert bij het organiseren van activiteiten. Daarnaast ontplooit de oudercommissie samen met de schooldirectie initiatieven om meer ouders te betrekken bij de school.

 • Mw. D. Hooijmans (voorzitter)

 • Mw. L. van Herk

 • Mw. Y. van Hoof

 • Mw. L. Cissen

 • Mw. E. Ruis

 • Dhr. M. van Moorsel 

 • Mw. L. van Dijk

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze geeft instemming of advies bij belangrijke beslissingen die de school aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van schooltijden of de samenstelling van het personeelsbestand op de school. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en medewerkers.

De medezeggenschapsraad van Hub Rosmalen bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van beide locaties van de school. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders

Vertegenwoordiging personeel

Mw. D. Geeris

Mw. L.L.L. van Erp (voorzitter)

Dhr. M. van Tunen

Mw. J.W.M. Westerlaken (secretaris) 

Mw. M. de Koning

Mw. W.J.W.A.A. Hoefnagels

Mw. S. Steuten-Jeurissen

Mw. C.A.J. Vera 

Mw. S. van Herpen

Mw. F.M. van der Aa-Hoezen


Heeft u een vraag voor de MR of u wilt iets weten, dan kunt u mailen naar MR@hubnoordbrabant.nl.

MR-vergaderingen

Onze MR vergadert ongeveer 5 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u hier belangstelling voor heeft. Via de nieuwsbrief en de website van de school, houden we u op de hoogte over belangrijke zaken die in de MR-vergaderingen aan bod zijn gekomen.

De data van de vergaderingen zijn:

 • dinsdag 12 oktober 2021
 • dinsdag 7 december 2021
 • dinsdag 1 februari 2022
 • dinsdag 5 april 2022
 • dinsdag 28 juni 2022

De vergadering start steeds om 20.00 uur.

Notulen MR-vergaderingen 

De notulen worden na vaststelling op deze site geplaatst.
Notulen MR-vergadering 22 juni 2021

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind of via 073-5212752. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles.

Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Rosmalen of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs.

Directie

 • Mw. A.M.F. Ockhuizen, Directeur
 • Mw. I.W.M. van Dijk, Teamleider Zorgklassen SO/VSO
 • Mw. A.A.E. van der Lee, Teamleider Leerklassen Onderbouw SO
 • Mw. S.M.L.M. van der Lee-Verwegen, Teamleider Leerklassen Bovenbouw SO
 • Mw. E.J.G. van Hintum Teamleider Leerklassen Bovenbouw SO

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

Afdeling Zorgklassen SO en VSO

 • Mw. A.W.C.P. Vugts-van Ravesteijn
 • Mw. F.M. van der Aa-Hoezen
 • Mw. M. van Venrooij

Afdeling Leerklassen Onderbouw

 • Mw. R. van der Leest
 • Mw. L. Trietsch-Vos

Afdeling Leerklassen Bovenbouw

 • Mw. S.F.H. van den Elzen-Banken

Commissie van Begeleiding

 • Mw. A.M.F. Ockhuizen,  Voorzitter
 • Mw.  C. Sturm Jeugdarts GGD
 • Dhr. H. Timmermans, Schoolmaatschappelijk werkende MEE
 • Mw. M.F. Laeven, Orthopedagoog
 • Mw. A.G.B. Stofmeel, Orthopedagoog
 • Mw. S.C. Smits-Wintels, Orthopedagoog
 • Mw. A.J.M. de Groot-van Zutphen, Orthopedagoog
 • Mw. Y.A.J.M. Vugts, Orthopedagoog/schoolpsycholoog
 • Mw. S. Thissen, Orthopedagoog
 • Mw. A.H. van der Burg, Orthopedagoog

Hoofdlocatie
Waterleidingstraat 4
5244 PE Rosmalen

Dependance Molenhoek
Sportlaan 51
5242 CP Rosmalen

Postadres
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Onze kalender

 • Start schooljaar

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).