Onze leerlingen

Onze scholen bieden onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met complexe ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Dat kunnen leerlingen zijn met een verstandelijke beperking, bij wie de ontwikkeling anders en vaak langzamer verloopt. Soms hebben deze leerlingen naast onderwijs ook zorg nodig. Ook hebben we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedrags- of psychiatrische problematiek.

Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar (SO). Vanaf 12 jaar kunnen ze hun
schoolloopbaan vervolgen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Leerlingprofielen

De groep leerlingen op onze scholen is heel divers. Om al die verschillende kinderen en jongeren goed en passend onderwijs te geven, werken we met zeven profielen. Elk profiel is gekoppeld aan een leerroute, waarbij we toewerken naar een toekomst die het beste bij de leerling past. Dit noemen we uitstroombestemming.

Hoe wordt het profiel bepaald? 

Het profiel van uw kind wordt, na overleg met u als ouder, vastgesteld door de Commissie voor de Begeleiding. Die bestaat uit de directeur van de school, een orthopedagoog of psycholoog, een schoolmaatschappelijk werker en een schoolarts. Om het profiel te bepalen maakt de commissie gebruik van IQ-scores, uitkomsten van (psychologisch) onderzoek, medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning, eerdere leerresultaten en informatie over de thuissituatie.

Structuur- en veiligheidsgroep

Door een crisissituatie of complexe problematiek kan het voorkomen dat een leerling (tijdelijk) niet op zijn plek is in het huidige onderwijs. Om te voorkomen dat deze leerlingen thuis komen te zitten zonder onderwijs, heeft Hub Noord-Brabant op de locatie Rosmalen en in het Stedelijk VSO enkele structuurklassen ingericht. In deze extra kleine klassen bieden we kinderen en jongeren een nog meer veilige en gestructureerde omgeving. We werken toe naar terugkeer in een meer reguliere klas binnen de school of naar uitstroom buiten het onderwijs. Een en ander in nauw overleg met de ouders van de betreffende leerling en het bestuur van de school.

De 7 leerlingenprofielen van Hub Noord-Brabant

Profiel 1 - leerlingen met een IQ tot 20, die veel zorg en intensieve ondersteuning nodig hebben 

Het onderwijs is gericht op de eerste ontwikkeling en beleving. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en op het activeren van de zintuigen en het lichaam.

Profiel 2 - leerlingen met een IQ tussen 20-34

We focussen op de communicatieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spelen en functioneren in een groep. Met het onderwijs vergroten we de alledaagse en sociale zelfredzaamheid.

Profiel 3 - leerlingen met een IQ tussen 35-49 

Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en sociale redzaamheid. De leerstof richt zich op het (functioneel) kunnen lezen, schrijven en rekenen. 

Profiel 4 - leerlingen met een IQ tussen 50-69 

Het onderwijs richt zich op reguliere leerstof. Daarnaast werken we aan meer autonomie, initiatief en verantwoordelijkheid, en het leren van en met elkaar.

Profiel 5 - leerlingen met een IQ tussen 70-89

Leren lezen, schrijven, rekenen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden staan centraal.

Profiel 6 - leerlingen met een IQ tussen 90-110 

Leerlingen krijgen een regulier onderwijsprogramma aangeboden, waarmee ze bijvoorbeeld in ons voortgezet speciaal onderwijs (deel)certificaten kunnen halen.

Profiel 7 - leerlingen met een IQ hoger dan 110 

Leerlingen krijgen een regulier onderwijsprogramma aangeboden, waarmee ze bijvoorbeeld in ons voortgezet speciaal onderwijs (deel)certificaten kunnen halen. Leerlingen in dit profiel proberen we zo snel mogelijk  richting regulier vervolgonderwijs te begeleiden.