Hub
Noord-Brabant - Veghel

Locatiegegevens

 • 92 medewerkers
 • 211 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Veiligheid en structuur
 • Intensieve begeleiding
 • Aansluiten bij niveau
 • (Voortgezet) Speciaal onderwijs

Welkom bij Hub Noord-Brabant - Veghel

Locatie Veghel is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Elke dag staat hier een team van deskundige, betrouwbare medewerkers klaar voor onze 191 leerlingen. Met geduld, respect en betrokkenheid geven we onze leerlingen de ruimte en kans om te leren.

Onze leerlingen

De meeste van onze leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms met bijkomende beperkingen, zoals een stoornis in het autismespectrum, PDD-NOS, stoornissen met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD) of een achterstand in psychosociale en emotionele ontwikkeling.

Gestructureerde leeromgeving

Wij bieden een veilige, duidelijk gestructureerde schoolomgeving. Door leerlingen vanuit een consequente en positieve benadering te stimuleren, helpen we ze bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. In een open, laagdrempelige en prettige sfeer leren kinderen en jongeren van én met elkaar. Leren door te doen, en fouten maken mag! Ons onderwijsaanbod is actueel en is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling.

BVL-Vignet

Onze school heeft met de SO en VSO-klassen het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald. We werken hier al een aantal jaren aan om dit label ook te blijven behouden. SBO de Wissel heeft zich sinds 2022 aangesloten om dit BVL-label te behalen. Dit is een keurmerk voor kwalitatief goed verkeersonderwijs en structurele aandacht voor verkeersveiligheid. Scholen kunnen dit label behalen als zij voldoen aan een aantal inhoudelijke criteria. Scholen worden gestimuleerd deel te nemen aan dit provinciale project, waarbij de gemeente in de vorm van een subsidie een financiële ondersteuning aan scholen biedt. Met deze subsidie bieden we extra lessen aan rondom verkeer. Denk hierbij aan uitleg krijgen over de dode hoek bij vrachtwagens en ANWB-streetwise.

Vignet Gezonde school

HUB Noord-Brabant - Veghel heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School HUB Noord-Brabant - Veghel zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn erg trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt HUB Noord-Brabant - Veghel voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden de verschillende activiteiten ingezet zoals het schoolontbijt, schoolfruit en schoolzuivel.

Wij zijn trots om een Gezonde School te zijn. Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Voor een kijkje in onze school, zie onderstaande video.

 

Bezoekadres

Sweelinckstraat 4    Paul Rinkstraat 2
5462 CR  Veghel     5461 GS Veghel

Postadres

Sweelinckstraat 4
5462 CR Veghel

Ons onderwijs

Met een vast, ambitieus team van medewerkers bieden we onze leerlingen een veilige leeromgeving met veel structuur. We bouwen aan het zelfvertrouwen van onze leerlingen en kijken wat wél kan. Daarbij leren ze door te doen en ze weten: fouten maken mag!

Hub Noord-Brabant - Veghel heeft twee afdelingen:

 • Speciaal onderwijs (4 tot maximaal 14 jaar)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (12 tot 18 jaar)

Binnen deze afdelingen bieden we onderwijs aan leerlingen met profiel 2 tot en met 6. Leerlingen worden in kleine groepen ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Regelmatig werken we ook in groepsoverstijgende niveaugroepen. Alle groepen hebben een of meer groepsleraren en soms ook een assistent.

Speciaal onderwijs

Onze leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) zijn ingedeeld op basis van hun leeftijd, niveau en ondersteuningsbehoefte. We vormen basisgroepen, maar werken ook groepsdoorbrekend voor de vakgebieden taal/lezen, rekenen en spelling. Zo kunnen we de kinderen in een veilige en gestructureerde omgeving zo veel en zo precies mogelijk bieden wat ze nodig hebben. Het ene kind heeft meer hulp en ondersteuning nodig dan het andere. We begeleiden de leerlingen intensief en bieden zo veel mogelijk maatwerk. Daarbij vinden we het voor elk kind van belang toe te werken naar een groei van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerling krijgt de kans zich optimaal op het eigen niveau te ontwikkelen en door te stromen naar de meest passende plek binnen het voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs

In het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan we leerlingen steeds gerichter voorbereiden op een passend plekje in de maatschappij. Daarom worden binnen het VSO naast het leerstofaanbod taal, rekenen, Engels, wereldoriëntatie en burgerschap ook praktijklessen aangeboden. Het gaat dan om de vakken koken/verzorging, tuinbouw, techniek en creatieve productie. Daarnaast ontvangen leerlingen afhankelijk van hun leerbehoefte en niveau meer of minder ondersteuning. We hebben hierbij veel aandacht voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en werken toe naar zelfstandigheid. Onze leerlingen in het vso zijn ingedeeld op leeftijd in een onderbouw en een midden-/bovenbouw.

Samenwerking met SBO

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is SBO De Wissel ook onderdeel van Hub Noord-Brabant - Veghel. Samen met SBO Noord-Brabant - De Wissel en het SO van Hub Noord-Brabant Veghel wordt toegewerkt naar een specialistische voorziening waar we met elkaar, vanuit gedeelde expertise, aan elk kind een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kunnen bieden.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze hoofdlocatie bevindt zich aan de Sweelinckstraat in het hart van Veghel. Daarnaast heeft onze SO-afdeling nog een afdeling aan de Paul Rinkstraat in Veghel. Op deze locatie is SBO Noord-Brabant - De Wissel ook onderdeel van onze school. We zijn trots op ons mooie en modern ingerichte schoolgebouw, waar leerlingen elke dag weer met plezier naartoe gaan.

Op school

Ons schoolgebouw heeft groepslokalen voor het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast beschikt Hub Noord-Brabant - Veghel over een inpandige gymzaal, een aula en vier goed uitgeruste praktijklokalen.

Schoolplein

De afdelingen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs hebben ieder hun eigen schoolplein. De inrichting van beide schoolpleinen is afgestemd op de leeftijd en behoeften van de leerlingen.

Praktische informatie

Schooltijden SO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Dinsdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag

08.45 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag

08.45 – 12.15 uur

13.00 – 15.00 uur

Voor SO leerlingen valt de ochtendpauze binnen de reguliere schooltijd.

Schooltijden VSO

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Dinsdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Woensdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.30 uur

 

Donderdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

Vrijdag

08.40 – 10.15 uur en 10.30 – 12.15 uur

12.45 – 15.00 uur

De middagpauze van het VSO is verdeeld in drie groepen. Alle leerlingen hebben 30 minuten pauze (inclusief lunch).

Vakantierooster

Eerste schooldag

19 augustus 2024

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

23 december  t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

3 maart  t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag 

21 april 2025

Meivakantie

Koningsdag

21 april t/m 2 mei 2025

27 april 2025 (valt in de meivakantie)

Bevrijdingsdag

5 mei 2025

Hemelvaart

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025


Studiedagen en vrije dagen

Studiedagen en vrije dagen SO

Studiedagen VSO

 

 

Woensdag 25 september 2024

Woensdag 25 september 2024

Maandag 28 oktober 2024

 

Woensdag 27 november 2024

Woensdag 27 november 2024

Vrijdag 6 december 2024

 

Vrijdagmiddag 20 december 2024

Vrijdagmiddag 28 februari 2025

 

Donderdag 3 april 2025

Donderdag 3 april 2025

Maandag 2 juni 2025

 

Vrijdag 27 juni 2025

 

Vrijdagmiddag 4 juli 2025

Vrijdag 27 juni 2025

 

Het team

Bij Hub Noord-Brabant - Veghel werken we met een betrokken team van enthousiaste mensen. Samen doen we er alles aan om onze leerlingen de juiste hulp en begeleiding te bieden. Dat geldt niet alleen voor leraren, praktijkleraren, onderwijsassistenten en intern begeleiders. We kunnen ook rekenen op de hulp van onze orthopedagogen, gedragscoach en logopedist. Daarnaast zijn we er om ouders te informeren, om te zorgen voor passende, nieuwe leermethodieken en materialen, en om plannen te maken voor de toekomst.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit ongeveer acht leerlingen. Leerlingen kunnen vanaf de middenbouw van het SO tot de bovenbouw VSO zitting nemen in de leerlingenraad. Ze vertegenwoordigen hun klasgenoten en bespreken tijdens bijeenkomsten wat er klassikaal besproken is. Deze leerlingen denken bijvoorbeeld ook mee over de aanschaf van nieuwe materialen op het plein of in het lokaal.

Oudercommissie

Onze oudercommissie is heel regelmatig actief binnen Hub Noord-Brabant - Veghel. De leden zijn positief kritisch en betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze leerlingen. Ze bieden ondersteuning bij de uitvoering ervan en helpen bij het aankleden of versieren van ons gebouw bij festiviteiten.

Samenstelling team

Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Roel Kuppens

 r.kuppens@hubnoordbrabant.nl

Teamleider SO

Jessica Hurkens

j.hurkens@hubnoordbrabant.nl

Teamleider VSO

Robin Verbruggen

r.verbruggen@hubnoordbrabant.nl


Administratie

Functie

Naam

E-mailadres

Secretaresse 

Cécile Roebroeck

c.roebroeck@hubnoordbrabant.nl

Administratief Medewerker

Joke Heijms

j.heijms@hubnoordbrabant.nl

Administratief Medewerker

Tineke Tax

t.tax@hubnoordbrabant.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad zijn ouders of verzorgers en medewerkers vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is betrokken bij belangrijke beslissingen over de school en stemt in of adviseert. We ervaren de medezeggenschapsraad als een prettig klankbord als het bijvoorbeeld gaat om het vaststellen van de inhoud van de schoolgids of de hoogte of besteding van de ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad van Hub Noord-Brabant - Veghel bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders: mrouders@hubnoordbrabant.nl ​​​​

Vertegenwoordiging personeel: mrteam@hubnoordbrabant.nl

​​​​​​Mw. J. Versteeg

Mw. B. van Kemenade

Mw. L. van de Kammen

Mw. I. van der Heijden

 

Dhr. E. Bakkum

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd voor schooltijd via Social Schools. Klik hiervoor op 'Administratie' en vervolgens op het plusje (+) rechts naast 'Absentiemeldingen'. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u.

Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles. Dit kunt u doen door de groepsleraar via Social Schools een bericht te sturen middels 'Gesprekken'. 

Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Noord-Brabant - Veghel of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs.

Directie

 • Dhr. R.Kuppens, Directeur
 • Mw. E.J.P.M. Hurkens, Teamleider
 • Mw. R.P.J. Verbruggen, Teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Dhr. R.Kuppens, Directeur
 • Mw. E.J.P.M. Hurkens, Teamleider
 • Mw. R.P.J. Verbruggen, Teamleider
 • Mw. A. van den Velden, Psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. W.T.H. van Haandel, Psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. L.H.J. van de Snepscheut, Psycholoog/orthopedagoog
 • Mw. N. van Heukelom, schoolarts GGD

Interne vertrouwenspersonen

 • Mw. N. Bolleman
 • Dhr. M. Brands

Bezoekadres

Sweelinckstraat 4    Paul Rinkstraat 2
5462 CR  Veghel     5461 GS Veghel

Postadres

Sweelinckstraat 4
5462 CR Veghel

Onze kalender

 • Zomervakantie

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).