Betrokkenheid van ouders/verzorgers

Goede contacten tussen ouders en school zijn van groot belang voor het schoolsucces en het welbevinden van iedere leerling. Als school investeren wij daarom graag in een prettige relatie en betrekken wij u actief bij de ontwikkeling van uw kind en de praktische gang van zaken binnen de school. Dat begint al bij het moment dat uw kind wordt toegelaten tot de school en eindigt nadat hij of zij de school verlaat.

Vaste contactmomenten met ouders

Regelmatig zijn er contactmomenten tussen ouders en school. Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. Hier informeren we u over het lesprogramma en de gang van zaken op school en in de klas. U ontmoet dan ook andere ouders. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een oudergesprek plaats. De groepsleraar bespreekt dan de vorderingen van uw zoon of dochter en eventuele andere zaken met u aan de hand van het Hubfolio.

Thema-avonden

U kunt gedurende het schooljaar uitnodigingen krijgen voor thema-avonden die we vanuit school organiseren. Bijvoorbeeld een avond voor ouders van nieuwe leerlingen, een avond over doorstromen van het speciaal naar het voortgezet speciaal onderwijs of over het thema wonen, werken en vrije tijd. 

Huisbezoek

De schoolmaatschappelijk werker gaat bij alle nieuwe leerlingen op huisbezoek. Ook kan de klassenleiding besluiten om op huisbezoek te gaan, om de leerling ook eens in de thuis- of woonsituatie te zien.

Communicatie met ouders

Op verschillende manieren houden wij u op de hoogte van belangrijke informatie over uw kind, de klas en de school. Direct contact verloopt meestal telefonisch of per e-mail. Daarnaast communiceren wij met u via de app Schoudercom, onze website en/of nieuwsbrieven.

Social media

Naast de website van Hub Noord-Brabant, zijn onze scholen ook actief op Facebook, Twitter en YouTube. Tijdens speciale activiteiten of feestdagen kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt. Wanneer u als ouder of verzorger bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s en filmpjes op bovenstaande media kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Leerlingendossiers

Van al onze leerlingen houden wij een dossier bij. Deze dossiers zijn vertrouwelijk. Vanzelfsprekend heeft u als ouder wel altijd het recht om het dossier van uw kind in te zien. Zonder uw schriftelijke toestemming stellen wij geen stukken beschikbaar aan anderen dan de betrokken schoolmedewerkers.

Bijwonen van en meehelpen met activiteiten

Bij feesten, zoals sinterklaas, kerst en carnaval, kunnen ouders worden uitgenodigd. Daarnaast betrekken we ouders bij het voorbereiden van en rijden naar activiteiten en excursies. Ook kan het zijn dat we u vragen om vanuit uw (werk)ervaring lessen of workshops te verzorgen die passen bij een bepaald thema.

Oudercommissie

Elke school heeft een oudercommissie. Deze commissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar, denkt positief kritisch mee over zaken binnen de school en assisteert bij het organiseren van activiteiten. Daarnaast ontplooit de oudercommissie samen met de schooldirectie initiatieven om meer ouders te betrekken bij de school.