Hub Noord-Brabant
 

Voor elke leerling stellen wij in overleg met ouders (en waar mogelijk de leerling) een ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we de uitstroombestemming die de leerling kan behalen. Het onderwijsaanbod wordt bepaald door de leerroute. De onderwijsmethoden en de leermaterialen sluiten hierbij aan.

"Het is onze ambitie om de talenten van leerlingen optimaal tot ontwikkeling te brengen waarbij we uitgaan van hoge verwachtingen".

Voor onze scholen zijn de kerndoelen speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van kracht. In de kerndoelen staat per leergebied waar we aan moeten werken in de klas.

"Onze insteek is groepsgericht onderwijs"

Uitgangspunt voor onze leraren is daarom het werken met groepsplannen. Het groepsplan is een hulpmiddel bij het opbrengstgericht en planmatig werken. Leraren clusteren leerlingen met een vergelijkbaar niveau. Het groepsplan beschrijft het onderwijsaanbod voor een periode van maximaal een half jaar.

De leraren maken afhankelijk van de leerroute, groepsplannen voor de volgende vakgebieden:

  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • praktische redzaamheid
  • leren leren
  • zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • mondelinge taal
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • schriftelijke taal
  • rekenen en wiskunde werknemersvaardigheden

Wij volgen de voortgang van de leerlingen op groepsniveau door middel van observaties en/of toetsen.

Elk halfjaar wordt een groepsbespreking gehouden waarin zowel de leerresultaten als het welbevinden van de leerlingen worden besproken. De voortgang van de leerling wordt twee keer per jaar geëvalueerd en besproken met ouders. Deze evaluatie wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Aan het einde van de SO periode wordt een advies gegeven voor vervolgonderwijs.

De uitstroombestemmingen zijn:

 

 

 

Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn de uitstroombestemmingen: 

 

 

 

 

Voor leerlingen van het VSO met uitstroombestemming dagbesteding of arbeidsmarkt zijn praktijkvakken en (interne) stage belangrijke onderdelen van het onderwijsprogramma.

Onder praktijkvakken verstaan wij de vakken die leerlingen voorbereiden en opleiden tot arbeid of een beroepsgerichte opleiding op MBO niveau 1 of 2. De eerste leerjaren in ons VSO zijn de basisvormende leerjaren. De leerlingen maken kennis met de verschillende sectoren. Het leerstofaanbod is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het vergroten van de mogelijkheden van leerlingen op maatschappelijke participatie. De daarop volgende leerjaren zijn de arbeidsmarktgerichte leerjaren. Het behalen van branchegerichte certificaten vergroot de kans op de arbeidsmarkt. De medewerkers stage en arbeidstoeleiding binnen ons Dienstencentrum dragen zorg voor een passende stageplaats voor de leerling. Bovendien zorgen zij in overleg met de leerling en ouders voor een passende werkplek bij het verlaten van de school.