Hub Noord-Brabant
 

Arbeidstoeleiding

De doelstelling van arbeidstoeleiding binnen Hub Noord-Brabant is te omschrijven als het voorbereiden van leerlingen op een toekomstige passende werkplek. Maar onze ambitie gaat verder: we willen er niet alleen voor zorgen dat de jongere een passende werkplek krijgt, maar ook dat hij/zij deze werkplek na de periode van uitstroom gedurende langere tijd weet te behouden.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van onze scholen bereiden zich voor op doorstroming naar:

  • Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier diploma
  • Arbeidsmarkt: indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract
  • Dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten

Arbeidstoeleiding is een deel van het totale onderwijsprogramma dat een leerling gedurende zijn schoolloopbaan volgt. De basis hiervoor ligt in de Wet Kwaliteit (V)SO en de kerndoelen die zich richten op de voorbereiding op arbeid. Het vormt de rode draad voor alle processen die in het kader van arbeidstoeleiding binnen onze scholen plaatsvinden.

Routing

In de eerste leerjaren van het VSO leggen we een algemeen fundament. De leerlingen maken kennis met de verschillende sectoren. Het leerstofaanbod is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en het vergroten van de mogelijkheden van leerlingen voor maatschappelijke participatie. In de daaropvolgende leerjaren wordt gestart met de feitelijke arbeidstoeleiding (of arbeidsmarktgerichte leerjaren). Op dat moment starten we binnen de scholen met de route arbeidstoeleiding en dan onderscheiden we voor alle leerlingen de volgende 3 fasen:

Fase 1 - Oriëntatiefase

Brede vorming en oriëntatie staan centraal en het gaat om het uitbreiden en/of onderhouden van de individuele mogelijkheden van de leerling. In een breed aanbod maakt de leerling kennis met toekomstmogelijkheden middels:

  • Oriëntatie op verschillende praktijkrichtingen onder andere door excursies 
  • Deelname aan interne praktijksituaties

Fase 2 - Verdiepingsfase

Er worden globale keuzes gemaakt op basis van de interesses van de leerling: bijvoorbeeld type werk en sector. De leeromgeving neemt, idealiter, kenmerken aan van een realistische arbeids- en/of woonomgeving.

Fase 3 - Overgangsfase

  • De leerling gaat zich specifiek richten op waar hij naar toe wil na school
  • Bevestiging gekozen brancherichting en uitstroom(profiel)
  • Uitbouwen werknemersvaardigheden, routine en uithoudingsvermogen
  • Uitbouwen vakkennis (branchecertificering/ VCA)
  • Daadwerkelijke plaatsing binnen arbeid of dagbesteding