Hub Noord-Brabant
 

Van NOB-profiel naar Hub profiel

Het Hub profiel is een geheel herziene uitgave van het NOB-profiel. Dit model ontwikkelingsperspectief, uitgegeven in 2011, heeft gebracht waar we op hoopten: het voorziet, zowel binnen de eigen stichting als bij andere scholen, in een behoefte. De eerste uitgave kwam tot stand door de bundeling van krachten en expertise van een groot aantal orthopedagogen/psychologen en intern begeleiders binnen de stichting.

Het Hub profiel (met formats op CD) is verkrijgbaar bij Graviant.

De overdracht en uitwisseling met andere scholen bij de ontwikkeling en later in de praktijk, hebben we als een boeiend en leerzaam proces ervaren. Het werken met het Hub profiel, dat een wetenschappelijke basis heeft, vraagt de nodige deskundigheid. We hebben sinds 2011 dan ook veel workshops en begeleidingstrajecten verzorgd.

Evidence based

Het Hub profiel is een instrument dat via vaste procedures scholen doelgericht ondersteunt bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief, de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming, het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het in kaart brengen van de opbrengsten van het onderwijs. Bovendien biedt het mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Gemaakte keuzes kunnen verantwoord worden aan derden zoals de onderwijsinspectie. De school doorloopt met het Hub profiel een aantal vaste stappen die de leerling via een passende leerroute leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van ‘evidence-based’ modellen zoals het AAIDD.

Er is meer dan alleen het IQ

Met het Hub profiel kijken we verder dan IQ-scores. Nadrukkelijk worden ook andere factoren van het kind betrokken. Deze brede interpretatie is van groot belang, zeker als de cognitieve mogelijkheden en de sociale vaardigheden ver uit elkaar liggen. Zo kunnen leerlingen met autisme beschikken over (ruim) voldoende cognitieve mogelijkheden om bepaalde taken of werkzaamheden uit te voeren, maar kan de sociale interactie het functioneren op school of werkplek belemmeren.

Een flexibel model

Het Hub profiel is een flexibel model voor het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Het is ontwikkeld in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, maar kan aangepast worden voor andere onderwijstypen, bijvoorbeeld voor leerlingen in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.

Scholing en maatwerk

Om het Hub profiel goed in te vullen en te gebruiken, raden wij aan om scholing te volgen. Hub Noord-Brabant verzorgt deze scholing. Ook bieden we ondersteuning bij het op maat maken van het Hub profiel voor uw school.

Digitaal

Het Hub profiel kan prima op zichzelf staand gebruikt worden naast ieder leerlingvolgsysteem. Maar het is nu ook digitaal verwerkt in LOGOS, een leerlingvolgsysteem van DataCare. Hierin is een directe koppeling aangebracht tussen ontwikkelingsperspectief en leerlijnen waarmee het plannen, volgen en evalueren van de ontwikkeling van leerlingen geïntegreerd worden. Op basis van de gegevens in het Hub profiel doet LOGOS een voorstel voor een leerroute per vakgebied.

 

CAP revalidatie

Daarnaast is er een koppeling gemaakt met het Capaciteitenprofiel. (Toekomstverwachtingen voor kinderen met beperkingen inschatten en communiceren. A. Meester-Delver (2014), Assen, Koninklijke van Gorcum). Dit Capaciteitenprofiel (CAP), opgesteld door de revalidatie, is een hulpmiddel om ouders en begeleiders te informeren over de extra zorg- en ondersteuningsbehoefte, van kinderen met meervoudige, complexe beperkingen.

Meer weten over het Hub profiel? Neem contact op met:

Naam Functie
Mw. Babke Busser (06 118 841 33) Orthopedagoog

Bezoekadres

Waterleidingstraat 4
5244 PE Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen

Telefoon

073 - 523 11 90