Hub Noord-Brabant
 

Ouderraad

De ouderraad van het Stedelijk VSO overlegt ongeveer 5 keer per jaar met de directie, organiseert themabijeenkomsten en assisteert waar nodig bij activiteiten op school.

Voor een goed functioneren van de ouderraad wordt per kind per schooljaar een financiële bijdrage gevraagd. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, is deze zeer gewenst en noodzakelijk. Zonder deze bijdrage kunnen een aantal leuke dingen, waarin de ouderraad een ondersteunende of organiserende rol heeft niet meer georganiseerd worden. Jaarlijks wordt in de vergadering van de ouderraad de jaarrekening en begroting besproken en vastgesteld ter verantwoording. 

In de ouderraad zijn actief: 
•  Mw. M. Gruys
• Mw. S. Jacobs
 

U kunt ons bereiken via ouderraadSVSO@hubnoordbrabant.nl