Hub Noord-Brabant
 

Oudertevredenheidsonderzoek

Eens per 4 jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door de school. Dit onderzoek wordt verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. 

In 2014 is het laatste onderzoek verricht.  De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over het Stedelijk VSO.  Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8.1. Over alle aspecten, uitgezonderd het aspect geledingen, zijn de ouders zeer tevreden. Oudertevredenheidsonderzoek wordt echter verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. De aanbevelingen richten zich op aspecten die in het onderzoek als relatief zwakker naar voren komen. Dit zijn:

Geledingen

De ouders van de leerlingen van het Stedelijk VSO zijn redelijk tevreden over de Medezeggenschapsraad (MR) en over de Oudercommissie (OC). De relatieve ontevredenheid blijkt vooral gekoppeld te zijn aan onbekendheid met de MR en de OC. 

Algemene ontwikkeling

Hoewel we zien dat de ouders van de leerlingen van het Stedelijk VSO zeer tevreden zijn over algemene ontwikkeling van hun kind, komt het aspect algemene ontwikkeling naar voren als een verbeterpunt met hogere prioriteit.  De ouders zijn iets minder van mening dat de school voldoende aandacht heeft voor het behalen van goede leerprestaties.

 Klik hier om het oudertevredenheidsonderzoek te downloaden.