Hub Noord-Brabant
 

Dienstencentrum

Twee afdelingen van de stichting HUB  Noord-Brabant zijn sinds kort samengevoegd in het nieuwe Dienstencentrum van de organisatie. Eén afdeling is vooral gericht op het thema Arbeidstoeleiding, de tweede afdeling richt zich met name op de Externe Dienstverlening. Op grond van de huidige ontwikkelingen in het onderwijsveld is er voor gekozen om beide afdelingen samen te voegen in een Dienstencentrum.

Het Dienstencentrum heeft in het kader van arbeidstoeleiding de volgende opdracht:

  • Samen met de scholen van Stichting Hub Noord-Brabant voorbereiden van alle leerlingen op het vinden van een eigen plaats in de samenleving. Volwaardig burgerschap betekent naast optimale participatie en integratie ook dat alle leerlingen kunnen beschikken over een passende werkplek.
  • Het bieden van kwalitatief hoogwaardige begeleiding ‘van school naar werk’.
  • Het bieden van nazorg en de daarbij behorende activiteiten en organisatie.
  • Nauwe samenwerking realiseren met ouders, scholen, gemeenten, werkgevers en andere relevante partners.

Het Dienstencentrum heeft in het kader van de Externe Dienstverlening de volgende opdracht:

  • Bieden van passende begeleiding aan leerlingen met complexe leer- en opvoedingsvragen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.
  • Kennis en ervaring beschikbaar stellen aan ouders, verzorgers, medewerkers van scholen en zorginstellingen.
  • Tijdig anticiperen op ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO.
  • Komen tot meerjarencontracten met de verschillende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO over de inzet van de ED-medewerkers.

Voor nadere informatie over het Dienstencentrum kunt u contact opnemen met:

 Persoon, functie  E-mail
 Dhr. S. van den Boom, directeur  s.vandenboom@hubnoordbrabant.nl
 Mw. S. Oude Middendorp, teamleider  s.oudemiddendorp@hubnoordbrabant.nl

 

Contactsoort Info.
Bezoekadres T.M. Kortenhorstlaan 2, 5244 GD Rosmalen
Postadres Postbus 460, 5240 AL Rosmalen
Tel.nr. 073-6129713