Hub Noord-Brabant
 

Onze doelgroep

De leerlingen van onze scholen zijn kinderen en jongeren met complexe leer- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het onderwijs is afgestemd op de doelgroep en wordt per school vorm gegeven.

Het merendeel van de leerlingen heeft een verstandelijke beperking waardoor hun ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsterreinen anders en vaak vertraagd verloopt. Een aantal van hen functioneert cognitief op een zeer laag niveau zodat er naast onderwijs ook zorg nodig is. Daarnaast is er een groep leerlingen die cognitief voldoende is toegerust maar waarbij de gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornis het leren en ontwikkelen op school ernstig belemmert.

De diversiteit van onze doelgroep is groot en daarom hebben we onze leerlingen ingedeeld in zes leerlingprofielen. Aan alle profielen is een leerroute gekoppeld die leidt naar de te verwachten uitstroombestemming.

  • Leerlingen in profiel 1 (IQ < 20 ) hebben veel nabijheid en intensieve ondersteuning nodig. Het onderwijs richt zich op de basale ontwikkeling en de beleving van de leerling. Het accent ligt op de zelfredzaamheid en op de lichamelijke en zintuiglijke activering. De leerlingen stromen uit naar belevingsgerichte dagbesteding en zijn aangewezen op intensieve 24-uurszorg.
  • Het onderwijs aan de leerlingen in profiel 2 (IQ 20-35) richt zich op de communicatieve, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er is veel aandacht voor het vergroten van de alledaagse en sociale zelfredzaamheid, leren spelen en het leren functioneren in de groep. De leerlingen met profiel 2 stromen uit naar dagbesteding in kleine groepen of taakgerichte dagbesteding.
  • Met leerlingen in profiel 3 (IQ 35-50) werken we toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en sociale redzaamheid. Het leerstofaanbod is daarom ook zoveel mogelijk gericht op het (functioneel) kunnen lezen, rekenen en schrijven. Deze groep leerlingen stroomt uit naar arbeidsgerichte dagbesteding.
  • Voor leerlingen in profiel 4 (IQ 50-70) richt het onderwijs zich vooral op het reguliere leerstofaanbod. Daarnaast werken wij aan het vergroten van autonomie, het nemen van initiatief, verantwoordelijkheid en het leren van en met elkaar. De leerlingen stromen uit naar arbeid (met name sociale werkvoorziening).
  • In het onderwijs aan de leerlingen in profiel 5 (IQ 70-85) neemt het leren lezen, schrijven, rekenen en de ontwikkeling van de sociale competentie een centrale plaats in. De leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs of stromen uit naar arbeid, waar mogelijk in het vrije bedrijf. Voor de leerlingen in het VSO bieden we de mogelijkheid om certificaten te behalen die hiervoor nodig zijn.
  • Leerlingen in profiel 6 (IQ > 85) krijgen een regulier onderwijsprogramma aangeboden dat gericht is op het behalen van (deel)certificaten en/of een diploma. De leerlingen stromen door naar een reguliere vervolgopleiding of de reguliere arbeidsmarkt. Ook voor deze leerlingen behoort het behalen van certificaten tot de mogelijkheden.