Hub Noord-Brabant
 

Zorg voor jeugd

Binnen de scholen van Hub Noord-Brabant worden leerlingen op verschillende momenten besproken. Wanneer er zorgen zijn over een leerling of er is sprake van grensoverschrijdend gedrag dan zal de school dit altijd eerst bespreken met de ouders/verzorgers van de leerling. Daarnaast is er binnen de school een interne overlegstructuur waarin de zorgen over of het gedrag van de leerling besproken kan worden. Bij zorgen over het welzijn of de ontwikkeling van de leerling kan de school na intern overleg besluiten om een signaal af te geven aan Zorg voor Jeugd of een melding te doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij vermoedens van geweld volgen we de stappen van de meldcode kindermishandeling.

Bij ongeoorloofd of langdurig ziekteverzuim kan er een melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar. In al deze gevallen zullen ouders hiervan op de hoogte worden gesteld.

“Zorg voor Jeugd” is een digitaal instrument dat door alle scholen en zorginstellingen in Noord-Brabant gebruikt wordt vanaf 2009. Het is bedoeld om problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar vroegtijdig te signaleren en te zorgen dat er snel coördinatie en zorg op gang worden gebracht. Op deze manier wil men risico’s voorkomen en kan in het belang van jeugdigen en ouders hulp beter op elkaar worden afgestemd en beter worden samengewerkt door de verschillende instanties.

Klik op als u meer wilt weten.