Hub Noord-Brabant
 

Groepssamenstelling

De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd. Dit betekent dat er in een groep sprake kan zijn van uiteenlopende niveaus, profielen. Door onder meer de kleine groepsgrootte en naast de leerkracht extra handen in de klas, in de vorm van onderwijsassistent(en) kunnen we bij verschillende vak- en vormingsgebieden in niveaugroepen werken. Dit kan zowel in- als buiten de klas en wordt groepsdoorbrekend ingezet o.a. bij lezen, rekenen, gym, zwemmen, logopedie, wereldoriëntatie of praktijkvakken. Zo kunnen we bij de verschillende activiteiten elk kind op zijn/haar niveau aanspreken.

De in- en uitstroom van leerlingen is medebepalend voor de groepsgrootte en groepssamenstelling. Op het einde van ieder schooljaar wordt bekeken welke leerlingen in- dan wel uitstromen.Dit gebeurt op voordracht van de groepsleiding, maar het is tevens mogelijk, dat naar aanleiding van de klassenconsultaties de IB-er en/of psycholoog over een bepaalde leerling een advies afgeeft met betrekking tot doorstroming naar een volgende groep. 

Hoewel de vorderingen en het functioneren van een bepaalde leerling mede bepalend kunnen zijn voor de doorstroming naar een volgende groep wordt er meer gekeken naar de leeftijd van de leerlingen. De bedoeling is om qua leeftijd meer homogene groepen vorm te geven. Wanneer er sprake is van het doorstromen van een bepaalde leerling, dan worden de ouders/verzorgers hier over ingelicht.

Bij Hub Noord-Brabant, locatie Boxtel is de gemiddelde groepsgrootte (= voorlopige aantallen):

SO 1 10 leerlingen
SO 2 13 leerlingen
VSO A 13 leerlingen
VSO B 11 leerlingen
VSO C 11 leerlingen
VSO D 15 leerlingen

(een aantal leerlingen loopt stage, waardoor gedurende de week het aantal leerlingen in het VSO lager ligt).