Hub Noord-Brabant
 

Medezeggenschapsraad (deelraad)
 

Elke school beschikt over een Medezeggenschapsraad. Als het gaat om belangrijke beslissingen die het schoolbestuur moet nemen voor de school, moet de MR instemming of advies geven.
Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden.

Ouders fungeren als achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, waarin ouders meepraten en meedenken over formele zaken van de school. Bij het geldende advies- of instemmingsrechtvan de MR kan de oudergeleding van de MR de ouders raadplegen en om advies vragen. Ouders kunnen zich tijdens formele verkiezingen voor een plaats in de MR verkiesbaar stellen.

Onze school wordt door de volgende ouders vertegenwoordigd: 

  • Mevrouw Van Nieuwburg
  • De heer Heijne
  • De heer Debrauwer

De schoolvertegenwoordiging bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw Van Aaken
  • Mevrouw Hendriks
  • Mevrouw Van Haaren

Het reglement ligt ter inzage op de school of kunt u downloaden van de website van Hub Noord-Brabant.
Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Een aantal facetten van de medezeggenschap zijn binnen de stichting gemeenschappelijk geregeld en zijn voor instemming of advies voorbehouden aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). Elke school en ons Dienstencentrum is in deze GMR vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met zaken die alle scholen aangaan. Voorbeelden van terreinen voor de GMR zijn het personeelsbeleid, een gezamenlijke klachtenregeling en het Functiebouwwerk en de meerjarenbegroting.

Klik hier voor het regelement van de GMR. Het huishoudelijk regelement van de GMR vindt u hier.