Hub Noord-Brabant
 

Onderwijsaanbod

 

 

Zorgklassen SO (vanaf 4 tot 12/13 jaar)

Leerlingen met veelal een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. De leerlingen volgen leerroute 1 en 2. Deze leerlingen blijven gedurende hun hele schoolloopbaan binnen Hub Rosmalen en zijn na hun schoolperiode veelal aangewezen op zeer intensieve 24 uurszorg en belevingsgerichte dagbesteding. Het accent ligt op welbevinden, zelfredzaamheid, communicatie en zintuiglijke activering. 
 
Voor de leerlingen die leerroute 1 volgen is het leerstofaanbod gericht op het ervaringsgericht leren via de methode “Ervaar het maar”. Voor wat betreft taalstimulering staat de methode “Totale Communicatie” centraal. Een belangrijk aspect is ook de Sensorische Informatieverwerking (SI) en de zintuiglijke activering. Ook wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van de zelfredzaamheid zoals zindelijkheidstraining en leren aan- en uitkleden. Daarnaast wordt intensieve begeleiding geboden bij het leren eten en drinken.
 
Voor de leerlingen die leerroute 2 volgen ligt het accent meer op praktische vaardigheden, (sociale) zelfredzaamheid en activering. Waar mogelijk wordt ingestoken op de didactische ontwikkeling (zoals functioneel lezen). Binnen het leerstofaanbod wordt ook gebruikt gemaakt van de methodieken zoals in leerroute 1.
 

Zorgklassen VSO (vanaf 12/13 tot 20 jaar)

De VSO afdeling heeft vier basisgroepen. De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd, niveau en de mate van ondersteuning die ze nodig hebben. Ook wordt er groepsoverstijgend gewerkt.
 
Er wordt gewerkt met een basisprogramma waarin de brede ontwikkeling centraal staat. Alle aangeboden vakgebieden en leerstof zijn gebaseerd op de drie belangrijke onderdelen: wonen, werken en vrije tijd. Aspecten hiervan zijn het volgen van praktijklessen, interne stages en groepsstages.
 
Naast de vakgebieden die in de basisgroep worden aangeboden, nemen de praktijkvakken een hele belangrijke plaats in. Het gaat om de volgende praktijkvakken:
 
Verzorging:
Werkzaamheden in de keuken: koken, afwassen, opruimen, etc.
Verzorging van linnengoed (wassen, drogen, strijken en sorteren)
Uiterlijke verzorging
  
 
Techniek:
Creatieve vorming
Houtbewerking
 
Natuur:
Bosbouw
Leren hanteren van gereedschappen en oefenen van vaardigheden zoals zagen.
Leren op locatie; project Staatsbosbeheer
Tuinbouw
Werkzaamheden in de schooltuin
 
 
Arbeid:
Arbeidstraining (het verrichten van arbeidsmatige
        handelingen zoals sorteren, ordenen, etc)
 

Oriëntatiefase

De leerlingen maken kennis met de praktijkvakken ter oriëntatie op de mogelijkheden.

In deze fase wordt gestart met een basisaanbod, waarna op grond van de waarneembare ontwikkeling  in kaart wordt gebracht waar interesses, voorkeuren en mogelijkheden van leerlingen liggen en  welke ondersteuningsbehoefte op het gebied van werknemersvaardigheden een leerling nodig heeft.

In het afgelopen schooljaar werd MELBA in gebruik genomen. MELBA is een systeem waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie gedocumenteerd kunnen worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

In het doelgericht werken wordt gebruik gemaakt van een aantal methoden waaronder Werkportfolio en Zedemo. Naast de leerlijnen die ook in het SO aan bod komen, staat de leerlijn ‘werknemersvaardigheden’ in het VSO centraal.

Verdiepingsfase

Er wordt een gericht programma samengesteld voor elke leerling, wat resulteert in een indeling bij praktijkvakken, een keuze voor interne stages (individueel of in een groepje) passend bij het uitstroomprofiel, interesses/voorkeuren en mogelijkheden van de leerling. 

Het programma is gericht op het verbreden en verdiepen van vaardigheden. Primair staan de werknemersvaardigheden.

Belangrijke thema’s die centraal staan:
• Zelfstandigheid trainen en bevorderen.
• De begeleidingsintensiteit verlagen.
• Het werktempo verhogen en vergroten van de concentratieduur.
• Het aanvaarden van een opdracht en werken aan flexibiliteit.
• Het vergroten van de werkvreugde in een passende werksituatie.

Overgangsfase

Er wordt gestart met een oriëntatie op een geschikte uitstroomplek in samenwerking met ouders. Waar mogelijk wordt de leerling betrokken bij dit proces.

Er wordt op zorgvuldige wijze een geschikte werkplek gezocht met een toeleidingstraject passend bij de leerling. Waar mogelijk krijgt de leerling een actieve rol hierin.

Afhankelijk van de individuele leerling wordt een traject van interne en externe stage uitgewerkt. Het komt ook zeer regelmatig voor dat deze stap voor leerlingen bewust wordt overgeslagen en dat een directe overstap naar een werkplek een goede keuze is.

De inhoud van het arbeidstoeleidingstraject, met alle fases en stappen die hiermee te maken hebben, worden altijd gecommuniceerd met ouders. 

 

Afdeling Leerklassen SO (4 tot 12/13 jaar)

In de Leerklassen zitten leerlingen met veelal een lichte verstandelijke beperking en leerlingen met gemiddelde mogelijkheden. De leerlingen volgen leerroute 3, 4, 5 en 6. De afdeling kent de groepen 1 t/m 8 waarin gekozen is voor combinatieklassen. De leerlingen zijn dus ingedeeld op basis van leeftijd en niveau.

De groepen 1 t/m 5 vormen de Onderbouw en de groep 6 t/m 8 de Bovenbouw.

Het werken in niveaugroepen neemt een zeer belangrijke plaats in. Er is een duidelijk doorgaande lijn te zien in het onderwijsaanbod binnen de groepen. De leerlingen worden ingedeeld op basisvan zijn/haar eigen niveau, waarbij groepsoverstijgend gewerkt wordt.

Onderbouw

Voor wat betreft de basisvaardigheden sluit in de onderbouw het leerstofaanbod aan op de ontwikkelingsfase van de kleuters en leren de kinderen spelenderwijs. In groep 1 ligt de nadruk op het aanleren van schoolse vaardigheden in de voorbereidende sfeer. Ook is het leren functioneren in de groep een belangrijk aspect.

Vanaf groep 2 wordt een start gemaakt met het aanvankelijk lees-, schrijf- en rekenproces als de leerling hier aan toe is. Oefening, herhaling en op een positieve manier trainen van vaardigheden zijn hele belangrijke aspecten. Voor de leerlingen in profiel 5 en 6 in groep 4 wordt de leerstof uitgebreid naar het voortgezet lezen.

Bovenbouw

Vanaf groep 5 wordt de intensiteit van het programma uitgebreid, qua tijdsduur en verdieping.

Het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen wordt uitgebouwd naar voorgezet lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid, het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en het leren van en met elkaar.

In groep 7 en met name in groep 8 worden leerlingen (en ouders) voorbereid op de overstap naar vervolgonderwijs. Een grote groep leerlingen maakt de overstap naar het Stedelijk VSO.

Met name voor de leerlingen in profiel 4 en 5 en 6 wordt samen met ouders bekeken of een overstap naar het regulier voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld VMBO of Praktijkonderwijs) tot de uitstroommogelijkheden behoort.