Hub Noord-Brabant
 

Taal-leesonderwijs en schriftelijke taal

 

Voorbereidend lezen 

Voordakinderen gaan beginnen met het aanvankelijk lezen, gaan zij eerst werken aan het Taal-/leesvoorwaardenprogramma. Binnen dit programma wordt gewerkt aan het fonemisch bewustzijn (klank-bewustzijn), de visuele vaardigheden (lettervormen/tekens herkennen) en auditievvaardigheden (luisteroefeningen). Ook beginnende geletterdheid nemen een belangrijke plaats in. 

Aanvankelijk lezen

Momenteel werken we met de methode Veilig stap voor stap. Dit is een technisch leesmethode die opgebouwd is in leerstofkernen. In kern 1 t/m 6 leren de kinderen de letters, korte woordjes als “op- aan- nee- bal- sok- maan” en hele korte zinnetjes lezen. 

In kern 7 tot en met 12 worden de hoofdletters, leestekens, maar ook steeds moeilijkere woorden aangeleerd.  Naast de moeilijkheid van de woorden wordt er ook veel getraind met het automatiseren van de letters en het steeds vlotter lezen van woorden en zinnen. Dit alles om toe te werken naar een AVI M3/ E3 niveau. Onderdelen als correct technisch lezen, vlot technisch lezen, spelling en begrijpend lezen komen binnen deze methodiek aan bod.

Leespraat

Voor kinderen die volgens onze gebruikelijke aanvankelijk leesmethode “Veilig stap voor stap” niet/nauwelijks tot lezen komen, werken we met de methode “Leespraat”. Deze methode is totaal anders van opzet en gaat uit van visuele woordbeeld herkenning. Door woorden, die grotendeels vanuit de eigen belevingswereld van kinderen komen, te koppelen aan woordbeeldkaartjes proberen we het woordbeeld in te oefenen. Door dit veel te oefenen en de woordenschat uit te breiden proberen we ook tot herkenning van woorddelen en letters te komen zodat het uiteindelijke doel ook leren lezen zal zijn.

Voortgezet technisch lezen

 Wanneer de leerlingen het aanvankelijk leesproces beheersen wordt er gestart met de methode “Estafette”.Binnedezmethode staahet vergroten van het leestempo en het uitbreiden van 
de technischeleesvaardigheden centraalOohet begrijpend lezekrijgsteeds meer aandacht.

Spelling

Leerlingen die AVI-niveau M3/E3 behalen worden ook een keer per week ingedeeld voor een extra spellingsles in een niveaugroep. Binnen deze niveaugroepen wordt er specifiek gewerkt met de methode“Spelling in de lift plus Dverschillende spellingscategorieën worden systematisch aangeboden en getoetst.