Hub Noord-Brabant
 

De medezeggenschapsraad (MR):
een belangrijk adviesorgaan

Elke school beschikt over een Medezeggenschapsraad. Als het gaat om belangrijke beslissingen die het schoolbestuur moet nemen voor de school, moet de MR instemming of advies geven. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. De voorzitter van de MR is Wendy Hoefnagels en de secretaris Claudia Vera.  
 

De ouders stellen zich voor: 

"Hallo, mijn naam is Daphne Geeris en ik ben de moeder van Goos en Nanna. Nanna zit op het regulier onderwijs. Goos heeft Down Syndroom en gaat alweer een aantal jaar naar Hub Rosmalen. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het prettig vind om betrokken te zijn bij de scholen van mijn kinderen en te weten wat daar allemaal speelt".

Mijn naam is Miranda Goossens, moeder van Carmen (afd. VSO Hub Rosmalen) en Raúl (regulier onderwijs). Sinds 2,5 jaar ben ik betrokken als lid van de MR en GMR. Het is fijn om te ervaren dat school de mening van ouders heel belangrijk vindt. Brief 'een goed gevoel'.

Ik ben Anneke de Wit en moeder van Jason, Zoë en Len Adelmeijer. Zoë heeft het downsyndroom en zit op de Hub Rosmalen. Ik denk graag mee om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op de leerlingen.
 
Mijn naam is Susan van Herpen en ik woon samen met mijn partner Edgar van de Kamp (33 jaar) en onze twee kinderen Ruben en Boris in Geffen. Ruben is vijf jaar oud en is gebaat bij speciaal onderwijs. Hij zit sinds begin dit schooljaar op de dependance Molenhoek. Ik sta positief in het leven en houd van aanpakken en regelen. Als lid van de MR, wil ik kritisch meedenken en advies wil geven aan het schoolbestuur over het schoolbeleid: veiligheid op en rondom de school, de kwaliteit van onderwijs, omgaan met pestgedrag, schooltijden en de bereikbaarheid van de school. Met als hoofddoel dat alle kinderen en natuurlijk de ouders een hele fijne schooltijd bij Hub Noord-Brabant ervaren. Ook vind ik het belangrijk dat de MR transparant en toegankelijk is en blijft, zodat het voor iedereen duidelijk is welke onderwerpen de MR op de agenda heeft staan. Tevens wil ik ervoor zorgen dat er laagdrempelig contact met MR leden mogelijk is voor vragen en/of eventuele opmerkingen.

Mijn naam is Antoinette Geerts, moeder van Jaxine uit groep 6a. Ze heeft nog een oudere broer en zus. Haar broer zit voor het tweede jaar bij Hub Noord-Brabant, locatie Stedelijk VSO. Al vanaf dat mijn kinderen naar de basisschool gaan ben ik betrokken bij de school. Niet alleen om te zorgen dat het goed gaat met mijn eigen kind, maar voor alle kinderen van de school. Door in de medezeggenschapraad te mogen deelnemen denk ik dat ik voor alle kinderen van Hub Noord-Brabant iets kan betekenen. Ik zal me dan op een kritische manier opstellen om achter de schermen van Hub Noord-Brabant een fijne en veilige school te maken voor de kinderen, ouders en het personeel. Graag wil ik dan ook de mening van andere ouders op het schoolplein vertegenwoordigen. Laat me dan vooral weten als er dingen zijn waar de MR iets mee kan.
  
 De personeelsleden stellen zich voor:
 

Mijn naam is Wendy Hoefnagels, groepsleerkracht in de bovenbouw afdeling van Hub Rosmalen en voorzitter van de MR. Ik ben 7 jaar werkzaam geweest in het Regulier Onderwijs en heb zo’n 12 jaar geleden de overstap gemaakt naar het Speciaal Onderwijs, waar ik mijn hart verloren heb aan ‘onze’ leerlingen.
De passie waarmee onze collega’s werken en positief met hun ouders meedenken over de ontwikkeling van onze leerlingen maakt deze school en stichting voor mij uniek en ik ben dan ook heel trots om daar onderdeel van te mogen zijn.
Ik werk twee dagen op Hub en daarnaast ben ik gelukkig getrouwd en moeder van 3 kinderen.
Ik vind het fijn om mee te mogen denken binnen de MR van onze school over het beleid dat we samen vorm geven. Goed luisteren naar wat collega’s en ouders aangeven en daarbij in het belang van de school en vooral onze kinderen mee kunnen denken over wat de beste keuze is om ze hier op school een veilige en leerzame tijd te mogen bieden.

Mijn naam is Claudia Vera, getrouwd en moeder van twee meiden. Samen met mijn gezin ben ik woonachtig in Rosmalen. In 1995 ben ik gestart als leerkracht. Eerst in het reguliere onderwijs en in 2009 met veel enthousiasme de overstap gemaakt naar Hub Noord Brabant locatie Rosmalen. Momenteel werk ik met veel plezier op de bovenbouw van onze leerafdeling. 
Enkele jaren geleden heb ik gedurende 5 jaar deelgenomen als ouder in de MR van de school van mijn kinderen. Een logisch vervolg was de MR van mijn eigen school, omdat daar mijn betrokkenheid nog groter is. Binnen de MR worden schoolontwikkelingen besproken. Ik vind het belangrijk om samen met collega’s, ouders en directie hierover kritisch en opbouwend mee te denken en op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs zowel voor kinderen, ouders als personeel. 

Mijn naam is Linda van der Aa. Ik ben getrouwd en ben moeder van twee jongens. Sinds 2002 ben ik werkzaam binnen Hub Noord Brabant, op de locatie in Rosmalen. Op dit moment werk ik met heel veel plezier binnen de Z-afdeling van onze school bij de jongste kinderen.
Afgelopen jaar kwam er een vacature vrij voor de personeelsgeleding binnen de MR. Vanuit onze Z-afdeling was er niemand in de MR die deze afdeling vertegenwoordigde, vandaar dat ik me verkiesbaar heb gesteld om deel te nemen aan de MR. Ik vind het belangrijk dat er vanuit elke afdeling iemand zitting neemt in de MR, omdat er binnen elke afdeling andere ontwikkelingen en belangen kunnen zijn.
Fijn om op deze manier mee te denken over  actuele zaken en het belang van onze kinderen en collega’s mee te nemen.Ik ben Esther Westerlaken, getrouwd en moeder van 3 kinderen, Tess, Wies en Gijs. Ik werk sinds 2007 op Hub Rosmalen, ik heb in de onder- en bovenbouw gewerkt maar de laatste jaren werkzaam op de LOB. Ik ben meteen van de Pabo hier komen werken, mijn hart ligt echt bij deze doelgroep. 

Ik voel me heel erg betrokken bij de school en het lijkt me erg leuk om in de MR deel te nemen en mee te denken over dingen die spelen bij collega’s en ouders. Om er samen voor te zorgen dat alles goed geregeld is voor “onze” kinderen. En verder te ontwikkelen.
Ook ben ik lid van de MR van de school van mijn eigen kinderen, heel leuk om alles van de andere kant te bekijken.

Mijn naam is Lindy van Erp, ik ben vanaf 2013 werkzaam bij Hub Noord-Brabant, locatie Rosmalen. Al vanaf mijn stages tijdens mijn opleiding, wist ik dat ik in het speciaal onderwijs wilde werken. Het was daarom ook heel fijn dat ik meteen na de PABO kon beginnen als leerkracht bij Hub. Het werken met deze doelgroep geeft mij veel voldoening en ik vind het een uitdaging om elke leerling op zijn/haar eigen manier verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
 
Als lid van de MR wil ik ook op een andere manier betrokken zijn bij onze school en de leerlingen. Wat speelt er bij ouders? Wat vindt het personeel? Hoe kunnen we samen het onderwijs voor onze leerlingen verbeteren? Ik vind het erg interessant om samen met de oudergeleding na te denken over beleid. Volgend jaar kom ik in de MR en ik zie er naar uit om iedereen te ontmoeten. 
                                                          ---------------------------------------

Onze MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u hier belangstelling voor heeft. Via de nieuwsbrief en de website van de school, houden we u op de hoogte over belangrijke zaken die in de MR-vergaderingen aan bod zijn gekomen.

De data van de vergaderingen zijn:
Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 10 december 2019
Dinsdag 4 februari 2020
Dinsdag 12 mei 2020
De vergadering start om 20.00 uur.

De notulen worden na vaststelling op deze site geplaatst.
Klik hier voor de notuelen MR van 05-11-2019
Klik hier voor de notulen MR van 24-09-2019
Klik hier voor het jaarverslag van de MR 2018 - 2019
Klik hier voor de notulen MR van 11-06-2019
Klik hier voor de notulen MR van 29-05-2019