Hub Noord-Brabant
 

Visie Hub Noord Brabant locatie Oss

We geven onderwijs aan een brede populatie leerlingen, dat is toegesneden op de individuele onderwijsbehoeften van alle leerlingen. We gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig”

Om doelgericht te kunnen werken is het van belang om het toekomstperspectief van de leerlingen helder in beeld te hebben. Dit is noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken ten aanzien van het onderwijsaanbod. We willen de leerlingen helpen te leren wat ze kunnen leren en te leren wat ze nodig hebben. Het doel is om ze zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. De individuele onderwijsbehoeften van de leerling zijn hierbij uitgangspunt, waarbij het leren van een leerling dus betekenisvol moet zijn. Het moet toepasbaar zijn in het dagelijks functioneren.

Het vergroten van de autonomie van leerlingen staat daarom centraal. Wij als professionals moeten de leerlingen de kans en de ruimte geven om te kunnen  leren. Dat vraagt vanuit de medewerkers in de omgang naar onze leerlingen, geduld, respect en betrokkenheid.

“Probeer het maar, ik denk dat jij het zelf kunt!”

Echter de basis om tot leren te komen is dat de leerling zich veilig voelt in een vertrouwde omgeving, waar structuur en rust zeer belangrijk zijn. Vanuit een positieve benadering worden leerlingen gestimuleerd, waardoor zelfvertrouwen kan groeien.  Daarnaast is een consequente houding nodig om rust en structuur in een veilige omgeving te kunnen blijven waarborgen.

We werken vanuit de principes van adaptief onderwijs. Er wordt onderwijs geboden in de afdelingen SO (speciaal onderwijs)  (leeftijd 4  tot 12 jaar) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) (leeftijd 12 tot 20 jaar).Er zijn negen SO-  en vijf VSO groepen.

De leerlingen zijn in het SO ingedeeld op niveau en leeftijd. Er is een A groep (leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau), een B groep (middenniveau) en er zijn 4 C groepen (profiel 4,5 of 6). De C groepen zijn vervolgens ingedeeld in een groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. De leeftijden in deze groep zijn vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Afhankelijk van het profiel en de leerroutes van de leerling wordt het aanbod en de begeleiding samengesteld. In de ochtend vinden met name de cognitieve vakken zoals technisch lezen, rekenen en schrijven plaats. In de middag is er ruimte voor onder andere beeldende vorming, spel en beweging.

Het VSO is ingedeeld in drie niveaus.  Een niveaugroep A (laag niveau in de  leeftijd  van 12 tot 20 jaar), onderbouw B en C (midden-  en hoog niveau, leeftijd 12 tot ongeveer 16 jaar) en bovenbouw B en C (midden- en hoog niveau,  leeftijd ongeveer 16 jaar tot 20 jaar).   In elke niveaugroep krijgen de leerlingen onderwijs op maat aangeboden. Naast het  cognitieve  aanbod is er veel aandacht voor voorbereiden op wonen, werken en vrije  tijd. Ook krijgen alle leerlingen in het VSO vaklessen: huishoudkunde, koken, tuinbouw en techniek.